Przejdź do treści

II KONKURS BOTANICZNY DLA SENIORÓW

I – ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie PARAMUS z siedzibą ul. 3 Maja 14 KRS nr 0000653100  oraz Gminne Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy-Wieprz z siedzibą Wieprz 700, 34-381 Radziechowy,
kontakt: [email protected], numer telefonu 504 612 786.

II – TERMINARZ:

29 czerwca 2022 – ogłoszenie konkursu

9 sierpnia 2022 – zakończenie naboru zgłoszeń

22 (opcjonalnie 24-25) sierpnia 2022 – terminy wizji w ogrodach

10 września 2022 – ogłoszenie wyników konkursu

III – PRZEDMIOT I CELE KONKURSU ORAZ SPOSÓB OCENY:

Przedmiotem Konkursu jest wybór najpiękniejszego ogrodu i balkonu. W konkursie ocena zostanie dokonana na podstawie wizyty wizyjnej dokonaną przez jury konkursowe (wizja dokonana będzie najprawdopodobniej w terminie 22 sierpnia).

Wyboru oceny należy dokonać przy zgłoszeniu do konkursu.

Celem Konkursu jest:

  • Wyłonienie najpiękniejszego ogrodu lub balkonu
  • Kształtowanie tożsamości lokalnej i regionalnej
  • Zachęcanie wszystkich pokoleń do prezentowania swoich umiejętności artystycznych
  • Zachęcenia mieszkańców do zwiększenia wiedzy o roślinach
  • Integracja mieszkańców gminy oraz zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i artystycznym

IV. – WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Terminowe zgłoszenie pracy do 9.08.2022 r. na adres:[email protected] (z wpisem w tytule maila „KONKURS BOTANICZNY DLA SENIORÓW”) wraz z podpisanym i wypełnionym formularzem zgłoszenia i zgodami RODO.

2. uczestnicy mogą startować we wszystkich kategoriach jednocześnie

3. Zgłoszenie grupowe podlega takiej samej ocenie i sposobie nagradzania jak indywidualne.

4.  Konkurs skierowany jest do osób które ukończyły 60 rok życia. Seniorzy mogą zgłaszać do konkursu ogrody lub balkony znajdujące się na terenie nieruchomości, których są właścicielami lub nieruchomości, które zamieszkują.

VII – KRYTERIA OCENY i KATEGORIE:

Komisja oceniać będzie w pierwszej kolejności: adekwatność zgłoszenia względem tematu konkursu, wiek osoby zgłaszającej/właściciela, oryginalność oraz walory estetyczne i botaniczne, wiedzę uczestników na temat roślin.

W ogrodzie ważnymi elementami podlegającymi ocenie jest także obecność w ogrodzie: kompostownika, czy beczek na wodę. Opcjonalnie także uli, czy innych elementów proekologicznych.

Dodatkowym walorem podlegającym ocenie podczas wizji będzie prezentacja zdjęć ogrodu z okresu wiosennego/lub jesiennego.

KATEGORIE OCENY:

I – OGRODY  

II – BALKONY

VIII – JURY:

Organizatorzy powołają niezależną, fachową Komisję Oceniającą, która oceni wszystkie prezentacje. Ostateczne rozstrzygnięcia i decyzje co do interpretacji Regulaminu i rozdziału nagród powierza się Komisji.

IX – NAGRODY:

Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe. Pula nagród wynosi 4 500 zł.

 X – ZGŁOSZENIA oraz DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

3. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska niezbędnych do przekazania nagrody uzupełnienia protokołu konkursowego oraz ogłoszenia wyników.

DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych w związku z organizacją i realizacją Konkursu jest Gminne Centrum Promocji Turystyki Radziechowy-Wieprz, Wieprz 700 34-381 Radziechowy. Kontakt z Administratorem: tel. 33 860 15 79
mail: [email protected]. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych e-mail: [email protected].

2. Klauzula informacyjna jest załączona do niniejszego Regulaminu

XI – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, ogłoszenia jego wyników w Internecie oraz w związku z wydaniem nagrody.

3. Przesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu

4. Udział w konkursie jest jednocześnie zgodą napublikację wizerunku wykonawców i ich dzieł konkursowych w celach promocyjnych niniejszego konkursu.

5. Wszelkie kwestie sporne, a nieujęte w Regulaminie, rozstrzygają Organizatorzy.